Загальні збори

Схема проїзду до місця проведення Загальних Зборів Асоціації «СУПР»


Завантажити пропуск (необхідно роздрукувати, взяти з собою для

пред’явлення охороні НСК «Олімпійський»).

 Загальні збори є вищим органом Асоціації, який правомочний приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. 

Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими. 

Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік, позачергові Загальні збори скликаються на вимогу не менш як 1/3 загальної кількості Членів Асоціації, 2/3 членів Ради або Голови Асоціації.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні представники більш ніж половини Членів Асоціації. 

Головою Загальних зборів є Голова Ради. Якщо Голова Ради відсутній, Голова Асоціації стає Головою Загальних зборів. У випадку відсутності Голови Асоціації присутні на Загальних зборах Члени Асоціації можуть обрати будь-кого з присутніх уповноважених керівників/представників Членів Асоціації Головою Загальних зборів.

До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

  • Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту.
  • Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації.
  • Розгляд і затвердження звітів Ради, Голови Асоціації та Ревізійної комісії.
  • Затвердження основних напрямів діяльності Асоціації.
  • Обрання Ради, Голови Ради, Голови Асоціації, Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, крім випадків, передбачених цим Статутом.
  • Делегування належних їм повноважень Раді або Голові Асоціації.
  • Обрання до складу Ради фізичної особи, яка не є представником Члена Асоціації.

Рішення Загальних зборів є прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх Членів Асоціації шляхом відкритого або таємного голосування.

Рішення, прийняті на Загальних зборах, доводяться до відома всіх Членів Асоціації не пізніше ніж через 15 календарних днів після їх прийняття, і є обов’язковими для Членів Асоціації.

Приклади довіреностей для прийняття участі в загальних зборах:


Курси валют

Курси валют НБУ актуальний курс
100 USD
100 EUR
10 RUB
Середньозважений курс на готівковому ринку актуальний курс
Купівля USD EUR RUB
Продаж USD EUR RUB
Середньоринкові ставки за кредитами, % актуальний курс
UAH
Середньоринкові ставки за депозитами, % актуальний курс
UAH USD
Ціни на банківські метали, грн. за 1г актуальний курс
Купівля Золото 1 154.75 Срібло 13.19
Продаж Золото 1 239.23 Срібло 21.84